Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy

Marlena Nicpoń


KOMUNIKAT W SPRAWIE FUNKCJONOWANIA KANCELARII

W związku z łagodzeniem obostrzeń spowodowanych rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 informuję, iż kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Marleny Nicpoń wznowiła bezpośrednią obsługę interesantów, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

Należy zachować szczególną ostrożność oraz zapoznać się z poniższymi zasadami:

1. W kancelarii mogą przebywać jedynie osoby zdrowe, nie wykazujące żadnych objawów chorobowych (np. kaszel, gorączka, trudności w oddychaniu, złe samopoczucie), które nie są objęte kwarantanną lub nadzorem epidemiologicznym.
2. Obowiązuje nakaz zakrywania ust oraz nosa przy pomocy maski lub przyłbicy.
3. Każda osoba wchodząca do kancelarii ma obowiązek zdezynfekować ręce udostępnionym płynem.
4. Należy zachować bezpieczną odległość 2 metrów od innych osób.
5. W kancelarii może przebywać maksymalnie jedna osoba.

Zalecamy korzystanie z obsługi telefonicznej i elektronicznej.

Wpłaty prosimy dokonywać na rachunek bankowy kancelarii.

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Marlena Nicpoń przyjmuje interesantów w każdą środę w godzinach 9.00 - 15.00. Po uprzednim kontakcie telefonicznym w innym terminie.

Kancelaria pracuje na systemie operacyjnym Komornik SQL - VAT. Poprzez e-Sąd EPU obsługuje wnioski egzekucyjne składane w formie elektronicznej, posiada dostęp do elektronicznego systemu OGNIVO - służący do poszukiwania rachunków bankowych dłużników oraz do CEPIK - Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.

W celu uzyskania informacji o płatnikach składek dokonuje zapytań w ZUS w formie elektronicznej.

Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym.

Z zastrzeżeniem wyjątków, czynności egzekucyjne w sprawach cywilnych wykonuje wyłącznie komornik.

Komornikom powierza się w szczególności następujące zadania:

  • wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń,
  • wykonywanie innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów oraz tytułów egzekucyjnych, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności.