Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy

Marlena Nicpoń


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy Marlena Nicpoń przyjmuje interesantów w każdą środę w godzinach 9.00 - 15.00. Po uprzednim kontakcie telefonicznym w innym terminie.

Kancelaria pracuje na systemie operacyjnym Komornik SQL - VAT. Poprzez e-Sąd EPU obsługuje wnioski egzekucyjne składane w formie elektronicznej, posiada dostęp do elektronicznego systemu OGNIVO - służący do poszukiwania rachunków bankowych dłużników oraz do CEPIK - Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.

W celu uzyskania informacji o płatnikach składek dokonuje zapytań w ZUS w formie elektronicznej.

Komornik sądowy jest funkcjonariuszem publicznym.

Z zastrzeżeniem wyjątków, czynności egzekucyjne w sprawach cywilnych wykonuje wyłącznie komornik.

Komornikom powierza się w szczególności następujące zadania:

  • wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne oraz o zabezpieczenie roszczeń,
  • wykonywanie innych tytułów wykonawczych wydanych na podstawie odrębnych przepisów oraz tytułów egzekucyjnych, które zgodnie z odrębnymi przepisami podlegają wykonaniu w drodze egzekucji sądowej bez zaopatrywania ich w klauzulę wykonalności.